Klachtenprocedure Contact4You

Klachten over de producten of de dienstverlening van Contact4You moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Contact4You, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Bij Contact4You ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Contact4You binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Klachten kunnen worden gericht aan:

 

Contact4You B.V.
o.v.v. Klachtenprocedure
Corridor 4c
3621 ZB Breukelen

 

Of per mail worden verstuurd aan: info@laptopmetservice.nl

 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).