ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis:

 

Bedenktijd betekent de termijn waarbinnen een Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Gebruiker betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die de Overeenkomst aangaat met Contact4you;

Contact4you betekent de onderneming Contact4you B.V., gevestigd aan de Corridor 4c, te Breukelen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72901721, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 1;

Product betekent de gehuurde laptop die wordt geleverd door Contact4you aan de Gebruiker;

Dienst betekent een serviceaanbieding die bestaat uit de huur van een laptop, installatie van de laptop en training aan huis, support vanuit het call center en 24/7 virus bescherming, en een software (licentie) door de Serviceprovider.

Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager betekent elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat een Gebruiker of Contact4you in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsformulier betekent het in de Bijlage van deze voorwaarden opgenomen formulier voor een Gebruiker om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een Gebruiker om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst en deze zonder opgave van redenen tot ontbinden;

Licentie: toestemming om de Software te gebruiken, als bedoeld in artikel 3 Overeenkomst;

Overeenkomst betekent een overeenkomst op afstand die tussen Contact4you en een Gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, al dan niet zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Contact4you en Gebruiker en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Software betekent de uitvoerbare Software genaamd Ordissimo van de licentiegever die krachtens de licentie aan de licentienemer is geleverd dan wel beschikbaar is gesteld, evenals alle door de licentiegever aan licentienemer verstrekte updates en upgrades. Onder Software wordt niet begrepen eventuele software van derden waarmee de Software een koppeling maakt

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Contact4you en op elke Overeenkomst tussen Contact4you en een Gebruiker.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen voor latere kennisneming op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Contact4you voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 2: Aanbod

 

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van het Product, Digitale inhoud en/of Diensten binden Contact4you niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het (al dan niet stilzwijgend) accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden middels acceptatie van Gebruiker en het accepteren van de Gebruiker door Contact4You.
 2. Indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Contact4you onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verlopen van de contractstermijn.
 4. De Overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd:
 1. Indien Gebruiker de bepalingen uit de Overeenkomst niet naleeft. Hiermee wordt in ieder geval (doch niet beperkt tot) bedoeld de bepalingen uit artikel 4 betreffende de Licentie van de Software en de daarbij behorende licentievoorwaarden;
 2. Indien de Gebruiker middels de Dienst en of het Product strafbare feiten pleegt;
 3. Indien Gebruiker komt te overlijden, kan de Overeenkomst worden opgezegd 1 maand na de maand van het registreren van het overlijden van de Gebruiker; of
 4. Door opzegging door de Gebruiker van de Overeenkomst. De afkoopsom is dan 75% van de resterende termijnen te rekenen vanaf datum opzegging plus 30 dagen.
 1. De overeenkomst kan worden ontbonden in het geval:
  1. één van de partijen surseance van betaling aanvraagt;
  2. één van de partijen in staat van faillissement komt te verkeren;

 

Artikel 4: Software en data

 1. Bij het Product wordt Software meegeleverd. Bij de huur van een softwareproduct verkrijgt de Gebruiker een gebruikersrecht van de gegevensdrager (cd-rom, etc.), de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.
 2. De Gebruiker verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de Software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Elke Ordissimo bevat vrije software verdeeld onder de GPL-licentie. Informatie over deze licentie is te vinden op het volgende adres: http://www.gnu.org/licences/translations.html. De Engelstalige versie is de enige die wetsgeldig is. Het intellectueel eigendom van het Product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door Contact4you genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de Producten dient de Gebruiker alle rechten van derden te respecteren.
 3. Installatie van nieuwe Software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde Software houden het risico in van dataverlies. De Gebruiker dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen, bijvoorbeeld door het maken van een back-up. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe Software is Contact4you niet aansprakelijk.
 4. Contact4you is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij Contact4you gehuurde (of anderszins in gebruik gegeven) Product(en), opslagmedia, etc., behoudens in geval van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding en/of door de Gebruiker aangetoonde opzet of grove schuld van Contact4you.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 

 1. De Gebruiker kan de Overeenkomst met betrekking tot de Dienst  gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de kalenderdag  na installatie en ingebruikname van het Product door Gebruiker.

 

Artikel 6: Behandeling Product tijdens en na de Bedenktijd

 

 1. Gebruiker gedraagt zich als goed Gebruiker, gaat zorgvuldig (als een goed huisvader) met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Gebruiker het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De Gebruiker is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 en 2.

 

Artikel 7: Uitoefening van het Herroepingsrecht

 

 1. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5 door middel van het Herroepingsformulier (uit de bijlage) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Contact4you.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de kalenderdag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Gebruiker het Product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Contact4you. Dit hoeft niet als Contact4you heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Gebruiker heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verlopen.
 3. De Gebruiker zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Contact4you verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Gebruiker.
 5. De Gebruiker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

 

Artikel 8: Verplichtingen van Contact4you bij herroeping

 

 1. Als Contact4you de melding van herroeping door de Gebruiker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Contact4you vergoedt alle betalingen van de Gebruiker, inclusief eventuele leveringskosten door Contact4you in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de kalenderdag waarop de Gebruiker haar de herroeping meldt. Tenzij Contact4you aanbiedt het Product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Gebruiker aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Contact4you gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt, tenzij de Gebruiker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Gebruiker.
 4. Als de Gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Contact4you de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9: Prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Contact4you de Dienst waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met een variabele prijs aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Contact4you dit bedongen heeft en: 
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Gebruiker de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van de Dienst genoemde prijs is inclusief btw.

 

Artikel 10: Nakoming Overeenkomst en extra garantie

 

 1. Contact4you staat er voor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
 3. Indien Gebruiker vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product voordoet dient hij Contact4you daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Gebruiker vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het Product kan hebben gehad. Contact4you is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.
 4. In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet Gebruiker daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Contact4you onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
 5. Gebruiker verplaatst het Product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contact4you naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het Product niet aan een derde in gebruik, (bruik)leen of anderszins. De Gebruiker verhuurt het Product niet onder en Gebruiker is niet gerechtigd het Product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Voornoemd verbod geldt tevens voor de software. Bij het niet naleven van deze verplichting is Contact4you, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het Product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van Gebruiker.
 6. Contact4you verricht noodzakelijk onderhoud en reparaties aan het Product.
 7. Kosten van onderhoud en reparaties komen voor rekening van Contact4you, tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Gebruiker. Gebruiker vergoedt Contact4you in dat geval de kosten die Contact4you moet maken om het Product te laten repareren of vervangen.
 8. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Gebruiker uitgevoerd. Indien Contact4you het Product voor onderhoud en reparaties moet meenemen, kan Contact4you voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Gebruiker restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.
 9. Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Contact4you dit vervangen door een gelijk(soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.
 10. Gebruiker is verplicht om afdoende maatregelen te nemen om de kans op verlies of schade in relatie tot het onderhoud of de reparatie van het Product (zoals verlies van data op gegevensdragers) af te wenden en te beperken.
 11. Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Gebruiker aansprakelijk voor de kosten die Contact4you moet maken om het Product te repareren of te vervangen.
 12. In geval van verlies van en/of schade aan het Product als gevolg van diefstal en/of vandalisme, is Gebruiker aansprakelijk voor de schade en/of de vervangingswaarde van het Product.
 13. Een door Contact4you, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Gebruiker op grond van de Overeenkomst tegenover Contact4you kan doen gelden indien Contact4you is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 14. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Contact4you, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Gebruiker bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 

Artikel 11: Uitvoering Overeenkomst en levering

 

 1. Contact4you zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de Dienst en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van de Dienst.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan Contact4you kenbaar heeft gemaakt.
 3. De Gebruiker dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Contact4you. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Contact4you. Indien de Gebruiker een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de Gebruiker.
 4. De eigendom van de geleverde Producten, evenals de bijbehorende Software, blijft altijd rusten bij Contact4you. Ook indien de eerste termijn van 24 maanden huur voorbij zijn en na een verlenging van de huur (van 12 maanden) blijft het eigendom bij Contact4you rusten. Het Product wordt nooit eigendom van de Gebruiker. Gebruiker betaalt daarmee voor het gebruik; nimmer met het oogmerk de eigendom overgedragen te krijgen.
 5. Contact4you zal bestellingen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of tenzij er sprake is van overmacht. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker hiervan uiterlijk 30 kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Gebruiker heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Contact4you het bedrag dat de Gebruiker betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Contact4you tot het moment van bezorging aan de Gebruiker of een vooraf aangewezen en aan Contact4you bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12: Betaling

 

 1. Gebruiker betaald ‘entreegeld’ van € 50,- om te starten met de Dienst van Contact4you. Betaling hiervan geschiedt middels een eerste incassoformulier.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, worden de door de Gebruiker verschuldigde bedragen maandelijks automatisch afgeschreven middels een automatische incasso binnen 14 kalenderdagen na het ingaan van de Bedenktijd.  In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Gebruiker de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 3. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Contact4you te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
 4. Indien de Gebruiker niet tijdig en volledig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is hij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Contact4you heeft dan het recht om de Overeenkomst tussen Contact4you en de Gebruiker te ontbinden en het Product terug te halen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van Contact4you uit hoofde van de Overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 10 omschreven garantieverplichting. Elke aanvullende of vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook alsmede vergoeding van gevolgschade, in welke vorm dan ook, die niet voortvloeit uit een wettelijke verplichting, is uitgesloten.
 2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Contact4you slechts en uitsluitend aansprakelijk voor persoons- of zaakschade ontstaan bij of als direct gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst of als direct gevolg van de levering van gebrekkige zaken, beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de huurprijs voor 6 (zes) maanden per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van opeenvolgende samenhangende gebeurtenissen beschouwd wordt als één gebeurtenis en indien en voor zover Gebruiker aantoont dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Contact4you, tenzij Contact4you een verdergaande wettelijke verplichting tot schadevergoeding heeft.
 3. Gebruiker is vrij zich gedurende de Overeenkomst te verzekeren tegen het risico van diefstal, verlies en/of beschadiging van het Product conform gebruikelijke voorwaarden. De kosten van verzekering komen voor rekening van Gebruiker. Indien de gebruiker besluit zich niet te verzekeren komen de gevolgen van niet-verzekeren voor eigen risico. Op eerste verzoek van Contact4you verleent Gebruiker inzage in de polis van voornoemde verzekering.

 

Artikel 14: Overmacht


Contact4you en de Gebruiker zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 15: Klachtenregeling

 

 1. Contact4you beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt een eventuele klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Contact4you.
 3. Bij Contact4you ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Contact4you binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16: Overig

 

 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen met instemming van zowel de Gebruiker als Contact4you.
 2. De administratie van Contact4you geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Gebruiker gedane aanvragen en/of bestellingen. De Gebruiker erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
 3. Contact4you is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met de Gebruiker door een enkele kennisgeving aan de Gebruiker aan een derde over te dragen, waarbij de Gebruiker te allen tijde de bevoegdheid heeft
  1. om de Overeenkomst te ontbinden;
  2. Contact4you aansprakelijk is voor nakoming van de derde; of
  3. de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel de verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Contact4you zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Alle termijnen zijn fataal, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

 

Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Contact4you en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

 

Bijlage Herroepingsformulier

 

Aan: Contact4you B.V., Corridor 4c, 3621 ZB te Breukelen.

Emailadres: retouren@contact4you.nl

 

Hierbij deel ik u mede dat ik onze Overeenkomst betreffende de levering van de volgende Dienst herroep:

 

Bestel- of ordernummer:

Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj):

Vul bovenstaand de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum van uw bestelling.

 

Voor- en achternaam:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Datum:

 

Handtekening

Onderteken dit formulier als u dit formulier niet per mail maar per post verstuurt.

 

_________________